LCA beregning

Hvad er en LCA beregning?

En LCA-beregning har som mål at identificere de punkter, hvor et byggeri påvirker miljøet mest/mindst. Når alle byggeriets faser er gennemgået, sammenregnes samtlige byggeriets udvekslinger med miljøet, og det vil fremgå i hvilke faser, ved hvilke bygningsdele og ved hvilke materialer, der er størst/mindst miljøpåvirkning.

LCA-beregningen viser således, hvor det kan være en god idé at søge alternative løsninger for at bygge så bæredygtigt som muligt – det være sig andre materialer, alternativ byggemetode, modificeret arkitektur eller optimerede energiløsninger.

 

LCA-beregninger er nu et krav

Fra januar 2023 bliver det et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri.

LCA-beregninger er afgørende for en bæredygtig udvikling af byggebranchen, som skal mindske bygningers miljøaftryk – både for nybyggeri og renovering.

Udover selve klimaaftrykket (CO2), indeholder en LCA-beregning også en lang række andre miljøpåvirkningskategorier – f.eks. energiforbrug, ozonlagsnedbrydning, miljøfarligt affald, sundhedsskadelige stoffer osv.

Selve beregningen af LCA-resultaterne udføres når alle materialemængder er kortlagt og data for samtlige materialer og processer er tilgængelige.

 

LCA

LCA analyse

En LCA analyse (Life Cycle Assesment) er en metode til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger af produkter og ydelser. I byggebranchen omfatter det eksempelvis vurdering af materialer og bygningsdele. LCA indgår i EU-standarder for bæredygtigt byggeri til at vurdere den miljømæssige betydning.

Målet med at stille krav om bygningernes klimabelastning er, at vi skal udvikle og belønne de designløsninger, der reducerer klimaaftrykket, vi skal genbruge mere, ligesom vi skal blive bedre til at producere og anvende byggevarer, der har et mindre klimaaftryk end i dag. Derfor stræber vi hos HANSEN -Ingeniører & Arkitekter efter ambitiøse krav, som er nødvendige for, at branchen flytter sig.

Mere bæredygtige løsninger skal opnås ved at gå fra at betragte og optimere bygningsdele og produkters levetid til at betragte deres livscyklus. Materialer og bygningsdele skal kunne anvendes igen, enten som hele komponenter eller
indgå i produktionen af nye produkter.

 

Har I brug for hjælp til LCA analyse

Har I brug for professionel hjælp til at udarbejde en LCA-Analyse til nybyg, så kontakt os endelig. Vi sætter stor pris på jeres tid, og I kan derfor altid regne med at få svar indenfor 24 timer.

Hos HANSEN – Ingeniører & Arkitekter er vores kerneværdier troværdighed, kvalitet og ordentlighed tænkt ind i alle dele af vores tegnestue. Det gælder både i forhold til vores arkitekt- og ingeniørydelser og i høj grad også vores service over for jer som kunder. Det er vigtigt at have en god mavefornemmelse, og vi vil gøre vores bedste for, at I føler jer i trygge og kompetente hænder hos os.

 

LCA BYG

Når man bygger i henhold til LCA er der forskellige faktorer og faser i processen at tage hensyn til.

Livscyklusvurdering af bygninger indebærer normalt vurderinger af hele bygningens livscyklus. Det betyder at
samtlige faser inkluderes i vurderingen, alt fra udvinding af ressourcer til fremstilling af byggevarer over byggeprocessen, brugsfasen og nedrivningen og til materialerne bortskaffes eller genanvendes.

Bygningens livscyklus er således opdelt i fem faser som er vigtige at forholde sig til:

– Produktfase

– Byggeprocesfase

– Brugsfase

– Endt levetid

– Næste produktsystem

 

LCA

Produktfase

Fasen vedrører de processer, der har at gøre med produktionen af de byggevarer, der
benyttes i bygningen: Udvinding af råstoffer, transport til produktionssted samt den
endelige produktion af byggevarerne.

Byggeprocesfase

Fasen dækker de processer, der har at gøre med byggevarernes vej fra produktionen
og frem til det tidspunkt, hvor de er installeret som en del af det færdige byggeri: Transport fra producent frem til byggepladsen samt installationen i byggeriet.

Brugsfase

Denne fase vedrører de processer der relaterer sig til byggevarernes fortsatte ydeevne som en del af bygningen, dvs. vedligehold, udskiftning, reparation mm. Dertil kommer processer vedrørende det løbende forbrug af vand og energi til bygningens drift. Processerne vil oftest basere sig på scenarier, altså forestillinger om hvordan processerne vil ske.

Endt levetid

Processerne i denne fase er ligeledes scenariebaserede. De omhandler det der sker når bygningen er udtjent, dvs bygningens nedrivning og de efterfølgende processer for oparbejdning eller behandling af byggevarer/materialer frem til bortskaffelse eller videre brug i andre produktsystemer.

Næste produktsystem

Denne scenariebaserede fase indeholder de beregnede gevinster og ulemper fra genbrug og genanvendelse af byggevarer/materialer. Bidrag fra denne fase skal ifølge de europæiske standarder betragtes som udenfor systemgrænsen og rapporteres separat.

 

Kontakt Hansen Ingeniør + Arkitekter

Kontakt Hansen Ingeniør & Arkitekter idag for en betingelsesfri dialog omkring netop den rådgivning du har brug for.
Uanset om du har brug for et godt råd eller et overslag på en specifik opgave, står vi altid til rådighed.
Vi vender tilbage til dig inden for 24 timer med et svar på din henvendelse!

Dennis KallestruP HaNSEN

Dennis KallestruP HaNSEN

Indehaver / Diplomingeniør

Mere om Dennis

Dennis er indehaver og stifter af HANSEN – Ingeniører & Arkitekter i 2016 og Rådgivende Ingeniør. Han er uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2015 med speciale i byggeledelse. Desuden har Dennis Svendebrev som tømrer fra 2010. 

Ole Haaning

Ole Haaning

Diplomingeniør

Mere om Ole

Ole er uddannet Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2015. Ole har speciale i energi- og indeklima, og desuden Svendebrev som murer fra 2007.

Mads Bak-Jensen

Mads Bak-Jensen

Civilingeniør

Mere om Mads

Mads er uddannet Civilingeniør fra Aalborg Universitet i 2018 med speciale i konstruktioner. Derudover har Mads Svendebrev som tømrer fra 2009.

Steffen B. G. H. Nielsen

Steffen B. G. H. Nielsen

Arkitekt og Bygningskonstruktør

Mere om Steffen

Steffen er Tegnestueleder. Han er uddannet Bygningskonstruktør i 2017. Steffen har dersuden Svendebrev som tømrer fra 2007.

Louise Kallestrup Hansen

Louise Kallestrup Hansen

HR / Marketing / Kommunikation

Mere om Louise

Cand.Mag. fra Aarhus Universitet i 2014 med speciale i dansk herunder kommunikation, sprog & kultur- og medier. Hun har desuden en uddannelse i teoretisk- og praktisk pædagogikum fra 2017. Akademiuddannelse i Sociale Medier fra Erhvervsakademi Aarhus 2022.

Nadja Morell

Nadja Morell

Diplomingeniør

Mere om Nadja

Nadja er uddannet Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2014. Hun har speciale i design- og bærende konstruktioner.

Christian H. Jeppesen

Christian H. Jeppesen

Arkitekt og Bygningskonstruktør

Mere om Christian

Christian er ansat på tegnestuen. Han er uddannet Bygningskonstruktør i 2021. Christian har dersuden Svendebrev som tømrer fra 2014.

Lundborgvej 10
DK-8800 Viborg

Telefon: +45 27 11 26 17
E-Mail: info@dhri.dk

CVR: 39 90 58 84